Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Řemesla v pořádku

Řemesla v pořádku

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
od 22. 4. 2014

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut, přesný termín dle dohody

Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Umění a kultura

Interaktivní komentovaná prohlídka expozicí Řemesla v pořádku má za cíl nastínit podstatu problematiky vývoje cechovnictví, poslání cechovních organizací a jejich význam. Žáci se prostřednictvím výkladu, ukázek a interaktivní zóny seznámí s historií řemeslnických organizací a vývojem řemesel a obchodu v českých městech, s důrazem na města pražská. Cílem programu je také zprostředkovat studentům základní informace vztahující se k chodu cechů, jejich vlivu na politiku, hospodářství a kulturu země. Opomenuta nebude zejména jejich prezentace na veřejnosti s poukázáním na unikátní předměty, kterými Muzeum hlavního města Prahy disponuje, a které byly nezbytnou součástí vlastnictví pořádku.

Dílčí okruhy:

• Řemeslná výroba v českých městech (úloha řemeslnictva ve městech, vývoj specializace a dělby práce, rozvoj řemesel a obchodu v pražských městech, jednotlivá řemeslná odvětví)
• Rozvoj cechovnictví (poslání a význam cechovních organizací, počátky cechů a zlatá éra, politická váha pořádků, formy cechovnictví)
• Chod cechů (práva a povinnosti členů, cechovní statuta, pozice cechmistrů a mistrů, učňovská a tovaryšská otázka, řemeslníci mimo cech, cechovní schůze, podstata cechovního ochranářství, role žen v ceších, prezentace cechů na veřejnosti, cechovní rituály a insignie)
• Přeměna cechů ve společenstva a spolky (dopad průmyslové revoluce na cechovní organizace, zrušení cechů roku 1859)
• Stav řemeslnictva a řemeslnických organizací po roce 1900 (Artěl, Svaz československého díla, ÚLUV, ÚBOK, profesní sdružování řemeslníků po roce 1989)
 


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektorctenice@muzeumprahy.cz, +420 286 001 362 
Cena: 30 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro školní a zájmové skupiny nad 10 osob (max. 20). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat. 

Fotogalerie

Více
Overlay loader