Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Hromadný nález broušených kamenných nástrojů z Ruzyně

Hromadný nález broušených kamenných nástrojů z Ruzyně

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
2. 10. 2018 – 30. 12. 2018

Další výstava ze série PŘEDMĚT SEZÓNY, která se nachází ve vitríně ve vestibule v hlavní budově muzea.

Záchranný archeologický výzkum provedený v roce 1999 v Praze-Ruzyni na stavbě Pražského okruhu, severně od jeho křížení s ulicí Karlovarskou, objevil dosud neznámé naleziště se stopami osídlení z různých období pravěku.

Ve výklenku ve stěně jedné ze sídlištních jam z mladší doby kamenné byla ukrytá skupinka broušených kamenných nástrojů – sekerky, klíny a také jejich polotovary a brousek. Kromě brousku z pískovce byly všechny další kusy vyrobené ze zelenošedých metamorfovaných hornin, nazývaných „metabazit typu Jizerské hory“.

Zlomky nádob kultury s vypíchanou keramikou ve výplni jámy datují tento nález do období 4800–4500 př. n. l. Nástroje ukryl do výklenku pravděpodobně jejich výrobce, protože depot obsahuje finální výrobky, brousek k jejich výrobě i polotovary v různém stupni opracování.

Overlay loader