Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Archeologické výzkumy

Muzeum hlavního města Prahy je organizací oprávněnou k provádění záchranných archeologických výzkumů  na území Prahy dle § 21, odst. 3 zák. č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, a to na základě povolení Ministerstva kultury České socialistické republiky čj. 7492/88 ze dne 30. 5. 1988 a dohody s Akademií věd České republiky ze dne 30. 12. 1999.

 

 


Muzeum hlavního města Prahy se z odborného hlediska zaměřuje v současnosti především na záchranné archeologické výzkumy vyvolané stavebníky  (§ 22, odst. 2 zák. č. 20/87 Sb., v platném znění) na území pražské městské památkové rezervace a v jejím ochranném pásmu.


Provádění záchranných archeologických výzkumů (ZAV)

Žádost o provedení záchranného archeologického výzkumu v předstihu na stavbou či jinou činností dotčeném území dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/87 Sb., v platném znění zasílejte Muzeu hlavního města Prahy:

V žádosti je potřebné uvést informace o projektu stavby spolu s příslušnou dokumentací, které souvisejí se zásahy do území s archeologickými nálezy, zejména polohopisnou situaci stavby a stávající stav budoucího staveniště, rozsah a objem zásahů do terénu (půdorysy, řezy), inženýrsko-geologický průzkum apod.
Žádoucí je rovněž sdělit předpokládaný harmonogram stavby, neboť včasné oznámení připravované stavby a uzavření dohody o podmínkách provedení ZAV mezi stavebníkem a oprávněnou organizací snižuje nároky na změny stavbou připravovaného harmonogramu a součinnosti s dodavateli stavebníka.

Dotazy týkající se stavebních zásahů na území s archeologickými nálezy zodpovíme také telefonicky na
tel.: +420 221 012 924.


Záchranný archeologický výzkum (ZAV)

Záchranný archeologický výzkum je archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy, které je ohroženo či narušeno stavební, těžební nebo jinou činností vlastníka (správce, uživatele nemovitosti, § 22, odst. 2 zák. č. 20/87 Sb., v platném znění).


Informace pro stavebníky

Stavebník je povinen od počátku přípravy stavby dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/87Sb., v platném znění, oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., a umožnit jemu, nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum.

Formulář pro oznámení stavebníka Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., o záměru provádět stavební či jinou činnost dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/87Sb., v platném znění, a aktuální informace týkající se stavebních či jiných zásahů na území s archeologickými nálezy najdete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Overlay loader