Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

O sbírce

Archeologickou sbírku tvoří v současné době zhruba 600 000 inventárních jednotek, počet sbírkových předmětů je ovšem výrazně vyšší. Její počátky sahají do doby působení Břetislava Jelínka (1843–1926), prvního kustoda a od roku 1895 prvního ředitele tehdejšího Městského musea Pražského. Skutečný základ (a také nejcennější část) muzejní archeologické sbírky ovšem představuje sbírka Josefa Antonína Jíry (1868–1930), samostatně vytvářená od konce 19. století a vystavená od roku 1912 v zámečku Hanspaulka v Praze-Dejvicích; v roce 1941 byla přičleněna jako archeologické oddělení k Městskému muzeu.

Od druhé poloviny čtyřicátých let 20. století se archeologická sbírka rozrůstala především díky terénním výzkumům muzea, na jejím rozšiřování se v posledních dvou desetiletích stále větší měrou podílejí také nesbírkotvorné instituce, které nálezy z vlastních archeologických výzkumů ukládají do Muzea hlavního města Prahy.

Nejstarší část archeologické sbírky (tzv. stará archeologická sbírka – tj. původní sbírka Městského musea Pražského a Jírova sbírka; nálezy z terénních výzkumů zhruba do roku 1970) je uložena v depozitáři v areálu muzea v Praze-Stodůlkách. Pro rychle se rozrůstající sbírkový fond byl v letech 2004–2011 vybudován moderní depozitář ve Vojtěchově na Benešovsku. Celá sbírka je po předchozí domluvě v rámci standardních pravidel badatelsky přístupná.


Nedílná součást archeologické sbírky


Informace pro badatele

Archeologická sbírka, kterou spravuje Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy, je badatelsky přístupná pouze prezenčně. Studium nálezů (včetně zhotovování kresebné a fotografické dokumentace) je možné jen po předchozím povolení vedoucí oddělení Miroslavy Šmolíkové (smolikova@muzeumprahy.cz) a za podmínek stanovených badatelským řádem Muzea hlavního města Prahy.

Po domluvě badatele se správkyní depozitáře Hanou Nedvědovou (nedvedova@muzeumprahy.cz) budou požadované předměty připraveny do studovny v areálu muzea v Praze-Stodůlkách. Větší část sbírky (nálezy zhruba od roku 1970 do současnosti) je uložena v depozitáři mimo Prahu. V případě zájmu o studium předmětů z této části sbírky je třeba počítat s tím, že doba potřebná pro jejich převoz do studovny v Praze-Stodůlkách představuje zhruba jeden měsíc.
 

Overlay loader