Hlavní budova muzea na Florenci je uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 7/1986

Archaeologica Pragensia 7/1986


LADISLAV HÁJEK – VÁCLAV MOUCHA
Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, III
Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag, III. Teil
  

MARIE FRIDRICHOVÁ
Záchranný výzkum v Praze 8 – Bohnicích. I. Sídliště řivnáčské a pozdně halštatské
Eine Rettungsgrabung in Prag 8 – Bohnice. I. Die Siedlung der Řivnáč- und Späthallstattkultur
  
MARIE FRIDRICHOVÁ – JOSEF HAVEL
Halštatská chata z Prahy-Lipenců
Ein hallstattzeitliches Grubenhaus aus Prag-Lipence
  

JIŘÍ WALDHAUSER
Problémy interpretace pozdně laténského objektu 2/83 z Prahy-Bubenče a otázky obchodu u českých Keltů
Die Interpretation des spätlatènezeitlichen Objektes 2/83 aus Prag 6 – Bubeneč und die Handelsprobleme der böhmischen Kelten
   
MAGDALENA BERANOVÁ
Otázka velikosti polností k výživě člověka, rodiny a vesnice u Slovanů i v pravěku
Die Ackergröße im Verhältnis zur Ernährung eines Menschen, einer Familie und eines Dorfes bei den Slawen und in der Vorzeit

VÁCLAV HUML
Nové poznatky o mladohradištním sídlišti v Praze 8 – Čimicích
Neue Forschungsergebnisse aus der jungburgwallzeitlichen Siedlung in Prag 8 – Čimice
  
JULIE RICHTEROVÁ
Zpráva o výzkumu architektury kostela Panny Marie Sněžné v Praze
Ein Bericht über die architektonische Erforschung der Kirche hl. Jungfrau Maria im Schnee aus Prag
  
JULIE RICHTEROVÁ
Nálezový soubor z vyzděné jímky na Jungmannově náměstí v Praze 1
Ein Fundkomplex aus der Ausmauerung einer Abfallgrube am Jungmann-Platz, Prag 1
  
EMANUEL OPRAVIL
Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy
Pflanzliche Makroreste aus dem historischen Stadtkern von Prag
  
LADISLAV TINTĚRA – HELENA ČERVINKOVÁ – JIŘÍ ČERVINKA
Experimentální ověření výrobních možností milířovitých hrnčířských pecí
Experimentale Beglaubigung der Leistungsfähigkeit der Meilertöpferöfen
  
JAN KOVÁŘÍK – BOŘIVOJ NECHVÁTAL – JAN RATAJ
Jubileum Milana Prince

Overlay loader