Hlavní budova muzea na Florenci je uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 14/1998

Archaeologica Pragensia 14/1998


ZDENĚK DRAGOUN
† Václav Huml
  
JAN TUREK – VLADIMÍR DANĚČEK – MICHAL KOSTKA
Kamenný stůl – polykulturní pravěké sídliště v Praze-Vinoři
The non-destructive survey of the prehistoric site “Kamenný stůl” at Prague-Vinoř
 
 
JAN TUREK – KAREL KRÁL
Nové nálezy starší a střední doby bronzové z Prahy
New Early and Middle Bronze Age finds from Prague
 
 
LADISLAV HÁJEK – VÁCLAV MOUCHA
Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, V. část
Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag (V. Teil)
 
 
JAN HAVRDA
Pozdně halštatský nález ze středověkých vrstev na Starém Městě pražském
Ein späthallstattzeitlicher Fund aus mittelalterlichen Schichten in der Prager Altstadt

JARMILA ČIHÁKOVÁ
Nová archeologická zjištění v prostoru Valdštejnského náměstí
Neue archäologische Erkenntnisse über den Raum des Valdštejnský Platzes
 
 
JAN HAVRDA
K osídlení v prostoru předlokační osady Obora v Praze na Malé Straně. Výzkum ve Šporkově ulici
Zur Besiedlung im Raum des Obora auf der Prager Kleinseite. Ausgrabung in der Špork-Gasse
 
 
ZDENĚK DRAGOUN
Nálezy ze záchranného výzkumu na parcele domu čp. 973/I na Národní třídě na Starém Městě pražském
Funde aus der Rettungsgrabung auf der Parzelle des Hauses Nr. 973/I in der Národní-Straße in der Prager Altstadt
  

JULIE RICHTEROVÁ
Výzkum domu U zlatého prstenu v Ungeltu r. 1996. Předběžná zpráva
Die Grabung in Nr. 630 „U zlatého prstenu“ (Ungelt), Prag 1 – Altstadt, 1996. Vorbericht
  

MICHAELA WALLISOVÁ
První etapa výzkumu židovského hřbitova na Novém Městě pražském. Předběžná zpráva
Die erste Etappe der Ausgrabung auf dem jüdischen Friedhof in der Prager Altstadt. Ein Vorbericht
 
 
VÁCLAV HUML – PETR STAREC
Archeologický výzkum při rekonstrukci hotelu Adria na Václavském náměstí čp. 784/II v roce 1992
Die archäologischen Ausgrabungen anläßlich der Rekonstruktion des Hotels Adria auf dem Wenzelsplatz 1992
 
 
VÁCLAV HUML
Příspěvek k osídlení Nového Města pražského v prvním století po jeho založení ve světle archeologického výzkumu na Senovážném náměstí čp. 1986-II
Ein Beitrag zur Besiedlung der Prager Neustadt im ersten Jahrhundert nach ihrer Gründung im Lichte der archäologischen Grabung auf dem Senovážné-Platz Nr. 1986-II
 
 
MICHAELA WALLISOVÁ – MARTIN OMELKA
Digitalizovaná mapa archeologických terénů v pražské památkové rezervaci
Die digitalisierte Karte der archäologischen Landschaft im Prager Denkmalschutzgebiet
 
 
JAROSLAV PODLISKA
Nález středověké ryté kresby na kameni z Prahy – Starého Města
Der Fund einer mittelalterlichen Ritzungzeichnung auf einem Stein aus der Prager Altstadt
  

JAN ZAVŘEL
Středověké kachle ze Seminářské zahrady na Petříně. Kamna Čeňka z Klinštejna?
Mittelalterliche Kacheln auf dem Seminar-Garten auf dem Laurenziberg. Backsteinofen Čeněk von Klinštejns?
  

PETR VELEMÍNSKÝ – MILUŠE DOBISÍKOVÁ
Demografie a základní antropologická charakteristika pravěkých pohřebišť v Praze 5 – Jinonicích (Eneolit, kultura únětická, laténské období)
Demographie und die Grundlagen der anthropologischen Charakteristik der urgeschichtlichen Gräberfelder in Prag 5 – Jinonice
 
 
MILUŠE DOBISÍKOVÁ
Středověké nálezy na Václavském náměstí
Mittelalterliche Funde auf dem Wenzelsplatz
 
 
PETRA STRÁNSKÁ
Středověká Praha – antropologická sonda na pohřebišti z 12.–13. století na Malé Straně – Klárově
Das mittelalterliche Prag – anthropologische Sonde auf einem Gräberfeld aus dem 12.–13. Jahrhundert auf der Kleinseite – Klárov
  

VĚRA ČULÍKOVÁ
Výsledky analýzy rostlinných makrozbytků z lokality Praha 1 – Malá Strana, Tržiště čp. 259/III (Hartigovský palác)
Analysenergebnisse der pflanzlichen Makroreste der Lokalität Prag 1 – Kleinseite, Tržiště Nr. 259/III, Sonde II (Palais Hartig)
 
 
EVA BŘÍZOVÁ
Pylová analýza sedimentu středověké Sněmovní ulice v Praze
Prague Medieval Sněmovní street – pollen analysis of its sediments
  

VĚRA ČULÍKOVÁ
Rostlinné makrozbytky z raně středověkých sedimentů na III. nádvoří Pražského hradu
Pflanzliche Makroreste aus frühmittelalterlichen Sedimenten im III. Burghof der Prager Burg
  

JAN TUREK
Zemřel pan Karel Král
  
MICHAL TRYML
Zpráva o činnosti Pražského archeologického fondu v letech 1997 až 1998

Overlay loader