Od 15. 6. 2020 je z důvodu rekonstrukce Hlavní budova muzea na Florenci uzavřena.

Muzeum hlavního města Prahy

1. etapa památkové obnovy Novomlýnské vodárenské věže

Aktuality a úvodní informace

10. 10. 2017

Spolupráce Muzea hlavního města Prahy s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslo

V roce 2017 se aktivně rozvinula spolupráce mezi Muzeem hlavního města Prahy a Muzeem architektury, které je součástí Národního muzea umění, architektury a designu v Oslu v Norsku (NMA), která je podpořena grantem z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Finančních mechanismů EHP/Norska.

V květnu 2017 se zúčastnili vybraní zástupci našeho muzea studijní cesty do Oslo. Po příletu do Oslo 17. května (shodou okolností je 17. květen státním svátkem Norského království – den přijetí ústavy v r. 1815) byl následující den věnován zhodnocení uplynulého období a přípravě workshopu. Pracovní setkání proběhlo v přátelské atmosféře s kurátory, pracovníky PR, edukátory, registrátory a provozní vedoucí Muzea architektury. Následovala prohlídka jeho hlavní budovy a Stenersenovy vily. Po návštěvě parku Frogner pro nás byla připravena komentovaná prohlídka a diskuse o expozicích v historických interiérech na zámku Bogstad za účasti expertů z Folkemusea – Norského muzea v přírodě v Oslo.

19. května proběhl česko-norský workshop ve Stenersenově vile. Příspěvky přednesli G. Eisvik (představení vily Stenersen a vzdělávacích a prezentačních aktivit MA v oblasti architektonického dědictví), O. Gaudernack a A. M. Lunde (urbanistický vývoj Oslo, metodika tvorby nových expozic architektury), P. Jirásek (vývoj a perspektivy bilaterální spolupráce ČR a Norska v oblasti kultury), O. Šámalová a K. Kučera (zrod a zkušenosti z provozu nové expozice v Novomlýnské vodárenské věži) a M. Szadkowska a P. Krajči (Müllerova a Rothmayerova vila jako muzejní exponáty). Po diskusi následovala prohlídka stálé expozice norské architektury „Stavební umění od roku 1830 do současnosti“ a výstavy „Norský skleněný dům“ v budově Muzea architektury.  Workshopu se vedle 6 českých expertů zúčastnilo 23 zástupců různých norských institucí – vedle Národního muzea umění, architektury a designu NIBR (Norský institut regionálního rozvoje, Rikstantikvar (Norský památkový úřad), Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (Norská ústřední církevní organizace), architekti, univerzitní studenti a zástupci dalších norských muzeí.  Ve zbytku pobytu v Norsku jsme měli možnost si prohlédnout stálé expozice norské architektury „Stavební umění od roku 1830 do současnosti“ a výstavy „Norský skleněný dům“ v budově MA. V rámci těchto prohlídek byly s odbornými pracovníky Muzea architektury diskutovány současné trendy prezentace architektury a obecné principy souladu expozic a interiéry muzeí a výstavních prostor. Dále jsme navštívili řadu kulturních institucí - Muzeum vikingských lodí, Muzeum národního odboje, Vigelandovo sochařské muzeum a Městské muzeum Oslo a také si prohlédli moderní architekturu hlavního města (Norská národní opera a balet, nová obytná čtvrt na poloostrově Tjuvholmen, stavba Národního muzea umění, architektury a designu, rekonstruované historické budovy a novostavby v okolí řeky Akerselva, park Ekkeberg s instalací prvků výtvarného umění ve venkovním prostoru)... VÍCE

(------LINKA------)


4. 8. 2017

Návštěva kolegů z Národního muzea umění, architektury a designu v Oslo v Praze

V červnu 2017 se uskutečnila pracovní návštěva kolegů z Národního muzea umění, architektury a designu v Oslo v Praze. Proběhla na základě spolupráce Muzea hlavního města Prahy s norskými kolegy, která je podpořena bilaterálním grantem z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Finančních mechanismů EHP/Norska. Navazovala na studijní cestu a vystoupení na semináři zaměstnanců MMP v Oslo.
Kolegové z norského Národního muzea s námi strávili tři bohatým programem naplněné dny v rámci bilaterálního programu „Muzejní expozice v historických interiérech“. Spolupráce podpořená bilaterálním grantem je navázána na projekt „Památková obnova Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti-1. etapa“ (věž byla pro veřejnost otevřena v dubnu 2017), který byl realizován především díky poskytnutí grantu v rámci EHP a Norských fondů, programu CZ06-Kulturní dědictví a současné umění. 

  

(------LINKA------)


16. 5. 2017

Nová mobilní aplikace k expozici Praha hoří!

(------LINKA------)


30. 3. 2017

Z Novomlýnské vodárenské věže bylo po dokončení restaurátorských prací odstraněno lešení. Ve věži se instaluje nová expozice Praha hoří, která bude slavnostně představena 25. dubna 2017. 

(------LINKA------)


8. 3. 2017

Expozice Historie hasičství a požárů v Praze (Praha hoří) představí nebezpečí požárů pro Prahu v dobách před řadou staletí i v časech jen nedávno minulých, stejně  jako způsoby, kterými se obyvatelé metropole bránili proti ničivému živlu, jak se vyvíjely technické možnosti i institucionální zakotvení hašení požárů.

Zahájení expozice proběhne 25. dubna 2017. 

(------LINKA------)

16. 11. 2016. 

Od září intenzivně probíhají stavební práce především na plášti věže. Jedná se o restaurování kamene, kamenické práce a tesařské práce. Zároveň jsou realizovány práce v interiéru věže, který je připravován pro instalaci budoucí expozice. V nejbližších dnech budou uzavřeny smlouvy na dodávky expozičního mobiliáře a audiovizuálního obsahu expozice. 

(------LINKA------)

15. 11. 2016

Dne 26.7.2016 vyhlásilo Muzeum hlavního města Prahy otevřenou soutěž o návrh. Předmětem soutěže o návrh bylo řešení audiovizuální produkce stálé expozice „Historie hasičství a požárů v Praze“, která bude instalována ve zrekonstruované Novomlýnské vodárenské věži. Realizace stálé expozice „Historie hasičství a požárů v Praze“ je součástí projektu „Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti – 1. etapa“, spolufinancovaného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Do soutěže o návrh se přihlásili dva uchazeči, společnost Gamaleon s.r.o. a Pink Productions s.r.o.

Soutěžní porota na základě hodnotících kritérií vyhodnotila jako vítězný návrh společnosti Pink Productions s.r.o.

Součástí následné realizace návrhu audiovizuální a výtvarné expozice, tedy audiovizuálního obsahu, zvukové produkce, doprovodných textů expozice, multimediálních a výtvarných elementů, návrhů expoziční a orientační grafiky a dalšího uměleckého obsahu bude zejména:
a) vytvoření a realizace detailního audiovizuálního scénáře celé expozice, včetně storyboardu a navržených možností realizace / provedení,
b) vytvoření pracovního projektu audiovizuální produkce (technického scénáře),
c) redakce a korektury doprovodných textů celé expozice se zohledněním připomínek Zadavatele;
d) realizace veškerého audiovizuálního obsahu a zvukové produkce expozice v souladu se schváleným scénářem, včetně, nikoli však výlučně, realizace audiovizuálních a zvukových nahrávek a animací, pořízení fotografií uměleckých a technických, a postprodukce,
e) vytvoření požadovaných výtvarných a ilustrovaných návrhů,
f) tvorba umělecky plnohodnotných jazykových mutací v českém a anglickém jazyce, u veškerého audiovizuálního obsahu, zvukové produkce a doprovodných textů a jiných slovních vyjádření v rámci celé expozice „Historie hasičství a požárů v Praze“,
g) hudební produkce včetně autorských skladeb potřebných v rámci expozice,
h) zajištění úplné součinnosti a plné kompatibility multimediálního a výtvarného řešení s ostatními dotčenými profesemi, jejich individuální zkoušky před finálním provedením,
i) zpracování návrhu konceptu grafiky a jeho prezentace zadavateli, předání finální podoby návrhu zadavateli po zapracování připomínek zadavatele,
j) celkové grafické řešení, včetně potvrzení technologického provedení,
k) příprava tiskového formátu (podkladů pro tisk) a jeho prezentace zadavateli, předání finální podoby podkladů zadavateli po zapracování připomínek zadavatele.
 

Vítězný návrh Pink Productions s.r.o.audiovizuální produkce stálé expozice Historie hasičství a požárů v Praze k nahlédnutí ZDE

Návrh společnosti Gamaleon s.r.o., která se umístila na druhém místě k nahlédnutí ZDE

Autorský tým společnosti Gamaleon s.r.o.:
Koncept expozice: Jakub Deml, Anna Krtičková, Dalibor Naar, Petra Svoboda,
Výtvarné řešení a grafické řešení:  Petr Novák (aka Ticho722), Radka Martincová, Anna Krtičková, Josef Prokop, grafické studio Pixl-e (Filip Mond, Pavlína Doležalová)
 

(------LINKA------)

19. 9. 2016

V rámci další fáze projektu bylo ukončeno zadávací řízení na dodavatele stavebních a restaurátorských prací v roce 2016 a 2017, jejichž předmětem je dokončení celkové památkové obnovy Novomlýnské vodárenské věže. Novým zhotovitelem se stala společnost AKANT ART, v.o.s. Smlouva o dílo byla podepsána dne 30.8. a vzápětí bylo místo plnění předáno 1. 9. 2016. Stavební práce na objektu budou probíhat do ledna roku 2017. 

(------LINKA------)

9. 6. 2016

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Muzeem města Bergenu a Českým výborem ICOM pořádaly dne 9. června 2016 česko-norský seminář Městská muzea a prezentace historie požárů a požární techniky. Celodenní seminář se uskutečnil v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 a jeho hlavním tématem byl projekt bilaterální spolupráce Muzea hlavního města Prahy
a Muzea města Bergenu v rámci Grantů EHP a Norska při prezentaci historie požárů a požární techniky.

Tiskové zprávy a fotografie naleznete v odkazu ZDE

(------LINKA------)

15. 1. 2016
V zájmu zachování co nejvyšší autenticity věže byl v průběhu prací v roce 2015  stanoven nový postup konzervování-restaurování kamenné fasády, který je podpořen i zástupci Státní památkové péče.
Tyto nové postupy by znamenaly změny v zakázce dosavadního dodavatele Bau Plus a.s. s předpokladem navýšení cen prací ve všech nových JŘBU o více než 30 % celkové původní ceny díla. V důsledku toho se investor a dodavatel dohodli na ukončení smlouvy o dílo.
V návaznosti na tento stav připravuje MMP novou prováděcí a zadávací dokumentaci na stavební část Památkové obnovy Novomlýnské vodárenské věže s tím, že soutěž na nového dodavatele bude probíhat od března 2016 do června 2016. Předpoklad zahájení dalších stavebních prací je od července 2016.
Všechny práce na projektu, a to jak stavební, tak expoziční, budou dokončeny do 30. dubna 2017. Otevření věže pro veřejnost je plánovano na květen 2017.

(------LINKA------)Muzeum hlavního města Prahy získalo Novomlýnskou vodárenskou věž do své správy v roce 2013. Vzhledem ke špatnému technickému stavu není věž přístupná veřejnosti. Na počátku roku 2014 bylo nutné provést havarijní zajištění pláště věže pomocí sítí a před zasíťováním byl celý plášť horolezeckou technikou odborně prohlédnut a byly vyjmuty uvolněné části pískovce. Muzeum bylo v roce 2014 úspěšné se svojí žádostí o dotaci z tzv. norských fondů – v roce 2015 bude zahájena 1. etapa památkové obnovy věže. V roce 2014 byla v rámci žádosti zpracována projektová dokumentace obnovy a byla připravena a vyhlášena soutěž na dodavatele stavebně-restaurátorských prací.

Na základě smlouvy o pronájmu sídlí v přilehlých prostorách Sbor dobrovolných hasičů Prahy 1. Proto i plánovaná expozice se bude týkat pražských hasičů.

Program EHP Fondů 2009–2014 vychází z Memoranda o porozumění a implementaci Finančních mechanismů EHP, které byly podepsané mezi Islandem, Liechtensteinským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou v roce 2011. Tento program navazuje na EHP a Norské fondy 2004-2009. Dotace z těchto fondů jsou určeny pro vyrovnání ekonomických a sociálních disparit u 16 nových členských států EU (Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Portugalsko, Španělsko, Malta, Řecko a Kypr).

Projekt „Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti - 1. etapa“ byl schválen v rámci 1. výzvy EHP Fondů 2009–2014, program CZ 06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast 16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“, která byla vyhlášena 21. 3. 2014. Programová oblast 16 je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a byla vyhlášena ve 4 oblastech: Sbírky muzejní povahy, Písemné kulturní dědictví, Filmové dědictví a Památkový fond.
Celkem bylo v této oblasti hodnoceno 209 projektových žádostí a uspělo jich pouze 26. To do jisté míry vypovídá o kvalitě projektu a zpracování žádosti, kterému MMP věnovalo velkou pozornost.
Oprávněnými příjemci z EHP Fondů v PO 16 v rámci 1. výzvy byly nestátní neziskové organizace, veřejné instituce (stát, kraje, obce, příspěvkové organizace atd.), církevní instituce a ostatní právnické osoby.
Alokovaná částka pro otevřenou 1. výzvu byla 393 526 995 Kč, tedy 15 868 024 EUR.
EHP Fondy řídí Nadnárodní řídící struktura EHP a Norských fondů 2009–2014 – Výbor finančního mechanismu EHP Výbor byl ustaven státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO – Norsko, Lichtenštejnsko a Island) jako orgán zodpovědný za efektivitu, správnost řízení a čerpání finančních prostředků poskytovaných z FM EHP. Samostatné Norské fondy řídí Ministerstvo zahraničí Norska. Administrativu EHP fondů a Norských fondů zajišťuje Kancelář finančních mechanismů v Bruselu.

Funkci Národního kontaktního místa vykonává Ministerstvo financí ČR, partnerem programu je Ministerstvo kultury ČR.
Finanční mechanismy EHP/Norska významně přispívají k záchraně a dlouhodobému uchování kulturního dědictví v ČR.

Leták ke stažení ve formátu pdf >

Z historie věže

Na místě dnešní ulice Nové mlýny, v místech kde odbočuje cesta od gotického kostela sv. Klimenta k řece Vltavě, stávaly již ve 14. století vodní mlýny. Již v roce 1484 máme zaznamenáno, že mlýny se nazývají Novými. Kromě Nových mlýnů, nedaleko stávaly i mlýny Lodní, Helmovy a Lodecké. Většina těchto mlýnů byla na počátku 20. století zbořena, a Praha tím nenávratně přišla o vzácnou renesanční architekturu technického rázu.  

Z celé mlýnské zástavby stojí dnes na místě pouze vodárenská věž, která zásobovala vodou dolní Nové Město. Zcela jistě tato věž byla vybudována po roce 1602, jelikož k onomu roku podávali zemští mlynáři radě Nového Města zprávu, že je nutné vystavět novou vodárnu na Nových mlýnech. Tato vodárenská věž byla opatřena krytou vyhlídkovou plošinou s dvanácti okny, mezi nimiž byly namalovány podobizny českých knížat a králů od Přemysla Oráče po Rudolfa II. Podobná analogie, kde byla zachycena česká státnost, se objevuje již v sakrální stavbě v románské rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě, kdy neznámý autor namaloval na zdech rotundy panovnický cyklus Přemyslovců.

Naneštěstí tato bohatě zdobená pozdně renesanční věž vzala za své 6. února 1655, kdy došlo v Praze k velkým povodním a věž byla poničena tak, že se musela zbořit. Avšak již brzy došlo k postavení nové vodárenské věže. Dokonce císař Ferdinand III. svým reskriptem z 19. července 1655 slevil Novoměstské obci berni ve výši 9000 zlatých, aby radní vystavěli novou vodárnu. V roce 1658 byla věž znovu postavena, tentokráte v barokním slohu, avšak za použití některých původních fragmentů. K roku 1827 v pramenech najdeme, že vodárna byla opatřena novým výtlačným zařízením. Vodárenská věž přestala svému účelu sloužit v roce 1877, na rozdíl od nedaleké vodárny, která ukončila svou činnost až v roce 1910. V roce 1878 se Dolejší vodárna dočkala díky Pražské obci důkladné rekonstrukce.

Současný vzhled věže prakticky pochází z doby její výstavby v roce 1658. Je vystavěna z lomového kamene a je obložena pískovými kvádry. V každém patře je umístěno okno a v nejvyšším šestém podlaží, které dříve sloužilo jako vodní nádrž, jsou v každé stěně věže okna tři. Střecha věže je stanová s měděným hrotem na vrcholu.

 

  

Dokumenty

Připravovaná expozice

Expozice o pražských hasičích a požárech v Praze v Novomlýnské vodárenské věži

Předpokládaný termín otevření expozice je polovina roku 2016.

Expozice by byla zaměřena zejména na představení každodenního života pražských hasičů v dobách minulých, a to jak profesionálních, jejichž působení v Praze počalo roku 1853, tak hasičů dobrovolných, kteří po řadu desetiletí vytváří pozoruhodný fenomén lokálního spolkového života. Pomocí předmětů ze sbírek Muzea hlavního města Prahy (např. hasičské přilby, hadice, sekerky nebo tesáky) i využitím moderní techniky by se návštěvník mohl seznámit nejen s historickou výzbrojí hasičů pro boj s ohněm a dalšími živly, ale udělat si představu jak fungoval požární telegraf, naučit se širokou škálu povelů vydávaných trubkou, osvojit si řízení hasičské jednotky při nasazení parní stříkačky, stejně jako získat povědomost o stravování hasičů ubytovaných ve společných kasárnách.

Sugestivní vyobrazení významných pražských požárů by nabídla řada výtvarných děl ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, případně sbírek partnerských paměťových institucí – kupř. Archivu hlavního města Prahy nebo Národního muzea. Ještě před vynálezem fotografie byly totiž působivě zachyceny většinou na grafických listech ohnivé zkázy Pražského hradu v letech 1541 a 1855, případně hořící Staré a Nové Město od západu roku 1689, v 19. století pak požár severní věže chrámu Panny Marie před Týnem roku 1819 či požáry různých pražských mlýnů. Technikou litografie i fotografie vznikla řada vyobrazení požáru vskutku národního, totiž  vzplanutí Národního divadla dne 12. srpna 1881. Divák se bude moci seznámit i s reflexemi  katastrof v podobě tisků příležitostných písní (V. Šata: Truchlozpěv nad zříceninami Národního divadla, J. Polívka: V rumech slávy, příležitostná píseň).
Ochranu metropole před živelnými katastrofami zajišťovala řada hasičů dobrovolných i profesionálních, jejichž profesní i životní osudy jsou dnes většinou zapomenuty, ovšem stálo by za to alespoň některé představit návštěvníkům expozice. Muzeum má ve svých sbírkách hasičské dobové předměty spojené kupříkladu s velitelem pražských hasičů Josefem Lamerem, který  svou funkci vykonával od roku 1857 až do roku 1881, kdy svou funkci opustil krátce po požáru Národního divadla. Stejně tak je možné vystavit sbírkové předměty spojené se smíchovskými představiteli hasičského sboru Hugo Demartinim nebo Františkem Šarbachem.

Kontakty k projektu

Žadatel:
Muzeum hl. m. Prahy
Kožná 1, 110 00 Praha 1

IČO: 064432

Statutární zástupce:
PhDr. Zuzana Strnadová
strnadova@muzeumprahy.cz

Investiční manažer:
Ing. Miloslava Hrdličková
tel.: +420 221 012 926
hrdlickova@muzeumprahy.cz

Informace pro tisk

Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti – 1. etapa

Tisková zpráva ke stažení >
 

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Muzeem města Bergenu uspořádalo prezentaci historie požárů a požární techniky

Tisková zpráva ke stažení >

Související fotografie

Více
Overlay loader